Mappar

För att bättre kunna hitta dokument du skapat i olika ämnen kan det vara bra att lägga dem direkt i en mapp som tillhör det ämnet.
Här kan du hitta komprimerade zip-filer med mappar för ”samtliga” ämnen:

Mappar

Mappar som inte finns med är mappar för profilämnen, modersmål, svenska som andraspråk (använd mappen svenska, eller skapa en mapp) samt mappar för tyska, franska, spanska, kinesiska (använd mappen moderna språk eller skapa en mapp).

1) Klicka på länken.
2) Gå till mappen hämtade filer i utforskaren (eller till den mapp där du laddar ner dina filer).
3) Tryck på höger musknapp på zip-filen.
4) Välj ’Extrahera alla…’.
5) Bläddra dig fram till där du vill lägga mapparna och tryck på ’Extrahera’.

Elevledda utvecklingssamtal

Inför utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet, som är elevledda, ska en individuell utvecklingsplan, IUP, upprättas. Den ska bland annat grunda sig på de skriftliga omdömen som lärarna har skrivit i respektive ämne och som beskriver elevens kunskapsutveckling i relation till målen i våra lokala kursplaner.

Samtalet ska givetvis också grunda sig på elevens och vårdnadshavares uppfattning om elevens skolgång. Inför samtalet är det därför bra om ni i hemmet går igenom frågorna i dokumentet som finns att ladda hem i rutan för relaterad information som finns vid sidan om och de skriftliga omdömen som ni har fått hem.

Följande mallar används före, under och efter utvecklingssamtalet:

Dagordning
Sammanställning av omdömen
Utvärdering av utvecklingssamtalet
Ämnesunderlag
IUP

Nedan kan ni se en videoguide om hur ämnesunderlagsfilen ska användas.

(Tack till S:t Olofs skola, som låter oss använda de mallar de skapat.)

Ur Skolverkets kommentarmaterial

”Utvecklingssamtalet utgår från skolans ansvar för elevens utveckling. Lärare, elev och föräldrar ska kunna tala öppet och i förtroende och samtalet ska leda till en ömsesidig, framåtblickande och långsiktig plan. Samtalet bör präglas av jämlikhet. Varje utvecklingssamtal ska vara väl förberett av både lärare, elev och föräldrar. Det ska ge tydliga besked om elevens studieresultat i förhållande till krav och mål i läroplan och kursplaner. Det ska också ge en tydlig bild av elevens sociala utveckling.”